21 July 2008

၀ီကီတြင္ျပဳစုေနေသာအဘိဓာန္ေကာ္ပီ 1

=ဒိန္းနစ္ရွ္ - ဗမာ( အဘိဓာန္)=
ကၽြန္ေတာ္ဒါကိုေန႔စဥ္နဲနဲ..နဲနဲနဲ႔တာ၀န္တစ္ရပ္လိုၾကိဳးစားျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေပၚမွာနားလည္တတ္ကၽြမ္းက်တဲ့
သူေတြအေနနဲ႔အမွားတစ္ခုခုဒါမွမဟုတ္မျပည့္စံုတာေတြ႔ရွိခဲ့ရင္၀င္ေရာက္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးသြားၾကပါလို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ေနာင္တစ္ခ်ိန္
အဘိဓာန္ျပီးစီးသြားခဲ့ရင္ကၽြန္ေတာ္ရည္ညႊန္း၊ကိုးကား၊စု၊တု၊ျပဳခဲ့တဲ့စာအုပ္ေတြနဲ႔လိုအပ္တာကိုကူညီေျပာျပေပးသြားမယ့္သူေတြအားလံုးကိုပါ
မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပသြားပါ့မယ္။အဘိဓာန္ကိုျပဳစုေနခ်ိန္အတြင္းေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမည္သူမဆိုနွင့္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ဒီအဘိဓာန္ကိုစာအုပ္ ထုတ္လုပ္ျပီးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမည္သူမဆို(ကၽြန္ေတာ္မွလြဲ၍)ဘ၀ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းအသိပညာဥာဏ္ကင္းမဲ့ေသာဗာလနံ(လူမိုက္)ျဖစ္ပါေစ
သတည္း။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့စာအုပ္ထုတ္ေရာင္းျဖစ္ခ်င္လဲေရာင္းျဖစ္မွာပါ။ေရာင္းျဖစ္ခဲ့ရင္လဲကၽြန္ေတာ္တစ္ျပားမွမယူပဲဗမာျပည္ကပရဟိတ
ေဂဟာတစ္ခုခုကိုလွဴတန္းဖို႔ပဲရည္ရြယ္ထားျပီ္းျဖစ္တဲ့အတိုင္းဂတိျပဳပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အားလံုးပဲကိုယ္က်န္းမာျပီးစိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

[[User:ကိုေတ|( ကိုေတ )]]

ဒိန္းမတ္အကၡရာမ်ား

ဒိန္းမတ္လူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ဘာသာစကားအကၡရာစာလံုးမ်ားမွာအဂၤလိပ္တို႔ထက္...Æ...Ø....Å...ဟူ၍အကၡရာသံုးလံုးအပိုပါရွိေသာေၾကာင့္စုစုေပါင္းလ်ွင္ နွစ္ဆယ့္ရွစ္လံုးရွိပါသည္။ထိုအထဲမွာမွအကၡရာ...W...မွာအင္မတန္မွအသံုးနဲပါသည္။
a....... ေအ့
b....... ဘိ
c....... စိ
d....... ဒိ
e....... အီိး
f....... အက္ဖ္
g....... ဂိ
h....... ဟို႔
i....... အိ
j....... ေရာ
k....... ခို႔
l....... အယ္လ္
m....... အမ္မ္
n....... အန္န္
o....... ဦ
p....... ဖိ
q....... ခု
r....... အယ္ယာ
s....... အက္စ္
t....... တိ
u....... ဥ
v....... ဗီ့(အဂၤလိပ္ V သံကိုပဲေလမွုတ္ထုတ္သလိုေဆာင့္ေအာင့္ျပီးထြက္ပါ။)
w....... ဒက္ဗယ္လ္ဗီ့
x........ အိပ္စ္
y....... အိရိ(တစ္သံထဲထြက္ရပါမယ္၊နုတ္ခမ္းေထာ္ဖြင့္ျပီးထြက္)
z....... ဇိ
æ....... ေအး
ø....... အိရြတ္(တစ္သံထဲထြက္ရပါမယ္၊နုတ္ခမ္းေထာ္ေစ့ျပီးထြက္)
å....... အို႔

ဗ်ည္းနွင့္သရမ်ား

သရစာလံုးမ်ားမွာစုစုေပါင္း(၉)လံုးရွိျပီးက်န္တာအားလံုးမွာဗ်ည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
.....i.....e.....æ.....a...............အိ.....အီ.....ေအး.....ေအ့
...........y.....ø.............................အိရိ.....အိရြတ္
...........u.....o.....å......................ဥ.....ဦ......အို႔

a1သို႔မဟုတ္ A (subst)
1=စာလံုးအၾကီး a, A; ဘီစာလံုးကဲ့သို႔
fra a til z ေအမွဇက္အထိ
2=A-dur = A major; a-mol = A minor
အဂၤလိပ္စာတြင္သံုးသကဲ့သို႔တစ္ခုတစ္ေကာင္တစ္ေယာက္

a2(præp)

1=ရဲ႕,,,၏ ; tre kasser ~ 30 flasker = ပုလင္း ၃၀ ရဲ႕ကတ္သံုးကတ္အသီးသီး.....အဂၤလိပ္ -->of
2=မွ ; tre æbler ~ to kroner = ပန္းသီးသံုးလံုးမွနွစ္ခရိုနာ......အဂၤလိပ္--> at
3=အားလံုး ; ~ femten = အားလံုး ၁၅

(မွတ္ခ်က္။ ။အထက္ပါေအစာလံုးမွာအသံုးနဲပါသည္။မသံုးသေလာက္ပါေပ။ျပည့္စံုေအာင္ထည့္သြင္းခ်င္းသက္သက္သာ။)

A-4 format (subst)
=A-4 ပံုစံအခ်ဳိးအစား

abbed (subst)
=ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီး

ABC el. abc (subst)
=ABC, က,ခေကြးစာအုပ္။

abdicere (verb)
=နန္းစြန္႔သည္။ ဥေပကၡာျပဳသည္။ လ်စ္လ်ဴရႈသည္။

abe (subst)
1= ေမ်ာက္။
2= ေမ်ာက္၀ံ၊လူ၀ံ။

abnorm (adj)
=ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ။

a-bombe (subst)
=ဗံုး, အဏုျမဴဗံုး။

abonnement (subst)
=အသင္း၀င္ေၾကး ; tegne ~ på en evis = သတင္းစာအသင္း၀င္ေၾကး*ယူ* ထုတ္။

abonnementspris (subst)
=အသင္း၀င္ေၾကး၊ အသင္း၀င္ေၾကးေစ်းနုန္း။

abonnent (subst)
1=လစဥ္ေၾကး စသည္ေပး၍ စာနယ္ဇင္း မွာယူသူ။
2 en ~ på en avis = သတင္းစာတစ္ေစာင္သို႔ လစဥ္ေၾကး စသည္ေပး၍ စာနယ္ဇင္း မွာယူသူတစ္ေယာက္။

abonnere (verb)
~ (på)= လစဥ္ေၾကး၊ နွစ္စဥ္ေၾကး။

aboriginer (subst)
=Aborigine (အထူသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်တြင္) ကနဦးေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး။ ေရွးတိုင္းရင္းသား။ ေရွးလူမ်ိဳး။

aborre (subst)
=ငါးေျပမ၊အိပ္တန္း

abort (subst)
=ကိုယ္၀န္ပ်က္ျခင္း။
få en ~ = ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း။
en provokeret ~ = ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္တိုက္တြန္းျခင္း။
en spontan ~ = အလိုအေလ်ာက္ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း။

abortere (verb)
=အလိုအေလ်ာက္ကိုယ္၀န္ပ်က္က်သည္။

abrikos (subst)
= တရုတ္ဆီးသီး

absolut1(adj)
=အၾကြင္းမဲ့၊ လံုး၀

absolut2(adv)
=မလြဲဧကန္၊ မုခ်

absorbere (verb)
=စုပ္ယူသည္။ ခံစားသည္။ (ဥ) ေမြးစားသည္။ သိမ္းသြင္းသည္။ မွတ္သားသည္။
ေလ့က်က္သည္။ ဒဏ္ခံကာကြယ္ေပးသည္။ (စိတ၊္ အာရံုကို ) ဆြဲေဆာင္ထားသည္။ ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲကုန္က်မႈရွိသည္။

abstinens (subst)
abstinenser = ေရာဂါလကၡဏာျပန္လည္ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါး

abstrahere (verb)
~ fra = မပါ၀င္၊ မသိက်ဳိးကၽြံ။

abstrakt (adj)
=စိတ္ကူးသက္သက္။ ေယဘုယ် (သေဘာ)။ စိတၱဇ (ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အက စသည္)။

absurd (adj)
= ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသာ။ အဓိပၸါယ္ မရွိ ေသာ။ ကိုးယို႕ကားယားႏိုင္ေသာ။ ရယ္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ။

absurditet (subst)
=ရယ္ဖြယ္ေကာင္းမွု။

acceleration (subst)
= အရွိန္၊ ဆြဲအား။ အရွိန္အဟုန္ တိုးတက္မႈ။

accent (subst)
=(ဖိတ္ၾကားခ်က္၊ အဆို ျပဳခ်က္ စသည္) လက္ခံျခင္း။ လက္သင့္ခံျခင္း။ ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း။ လက္ခံျခင္း။ ၾကိဳဆိုလက္ခံျခင္း။ သည္းခံျခင္း။

acceptable (adj)
= လက္ခံနိုင္ေသာ။ ယူႏိုင္ေသာ။ လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ။ (ႏွစ္လိုဖြယ္)ေကာင္းေသာ။

acceptere (verb)
= လက္ခံသည္။

acetone (subst)
= အက္ဆီတုန္းဓါတ္ေငြ႕

a conto (adv)
= ေငြစာရင္းအေပၚ။ အဂၤလိပ္--> on account

acryl (subst)
=ဓာတုနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ခ်ည္မွ်င္၊ ပလတ္စတစ္၊ ပန္းခ်ီေရးရန္ ေဆးတစ္မ်ဳိး။ အက္ခရီလစ္။

actionfilm (subst)
= အၾကမ္းအရမ္းဇာတ္ကား။

ad1 (adv)
bære sig klogt ~ = ပညာရွိရွိေဆာင္ရြက္ျပဳမူသည္။
့hvordan bar du dig ~ med det? = ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး မင္း ဘယ္လိုစီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လဲ ?
de fulgtes ~ = သူတို႔ေတြ အတူတူေလ်ွာက္ / သြားခဲ့တယ္။
lad os hjælpes ~ = ငါတို႔အျပန္အလွန္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကစို႕။
jeg skal spørge ~ = ငါေမးမယ္။ အဂၤလိပ္-->i'll ask


ad2 (præp)
1= ad hvilket vej kom du? မင္းဘယ္လမ္း/လိုအားျဖင့္လာခဲ့လဲ?
2= hunden gøede ad ham ေခြးတစ္ေကာင္ သူ႔ တြင္ေဟာင္သည္။(ေနရာျပပုဒ္)။ ၌။ မွာ။ တြင္။ ဝယ္။
3= hen ~ vejen လမ္းေတာက္ေလ်ွာက္အထက္/ေအာက္။
4= ind ~ vinduet ျပဴတင္းေပါက္မွေတာက္ေလ်ွာက္အတြင္းထဲ။
5= ned ~ bakken ေတာင္ကုန္းဆင္း/ေတာင္အေျခ။
6= op ~ trappen ေလွကားအေပၚ။
7=læne sig op ~ væggen နံရံတြင္မွီ/ယိုင္။ အဂၤလိပ္--> lean *against the wall

ad3(udråbsord)
= အာ့ ...အာေမဋိတ္သံ ad, hvor ulækkert ! အာ့..ဘယ္မွာအရသာမရွိတာလဲ....

adamsæble (subst)
= အဒမ္ရဲ႕ပန္းသီး။

addere (verb)
= ထပ္မံေပါင္းျဖည့္သည္၊ ေပါင္းျဖည့္ျခင္း။

addition (subst)
=အေပါင္း။ ျဖည့္စြက္ခ်က္။ အျဖည့္။ ေနာက္တုိး။ တိုးခ်ဲ႔မႈ။ ျဖည့္စြက္မႈ။

adel (subst)
= ျမင့္ျမတ္ျခင္း။

adelig (adj)
= ေဆြၾကီးမ်ိဳးၾကီးမွ ေပါက္ဖြားေသာ ။ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ။

adelsmand (subst)
= မ်ဳိးရိုးျမင့္သူ။

adfærd (subst)
= (တစ္စုံတစ္ဦး အေပၚ) အျပဳအမူ။ (အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ တြင္) ျပဳမူပုံ၊ လုပ္ေဆာင္ပုံ။ အမူအက်င့္။

adfærdsmønster (subst)
= အက်င့္သဘာ၀

adfærdsvanskelig (adj)
= စိတ္မထိန္းနိုင္ေသာ၊ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္မစြမ္းနိုင္ေသာ။

adgang (subst)
= ၀င္လမ္း၊ ၀င္ခႊင့္၊ အ၀င္။

ad gangen gang2 တြင္ၾကည့္ပါရန္...

adgangsbegrænsning (subst)
=၀င္ခႊင့္ကန္႕သတ္ထားေသာ၊ တားျမစ္နယ္ေျမ။

adgangsbillet (subst)
= ၀င္ခႊင့္လက္မွတ္။

adgangskode (subst)
=အ၀င္နံပါတ္....ပတ္စ္ေ၀ါ့...

adjektiv (subst)
= နာမ၀ိေသသန ....အဘိဓာန္တြင္အတိုေကာက္ adj

adjunkt (subst)
= ေက်ာင္းဆရာ...အေျခခံပညာအလယ္/ထက္/ကထိက/လက္ေထာက္ပါေမာကၡ။

adlyde (verb)
= စကားနားေထာင္သည္။ အမိန္႕နာခံသည္။ ~ en ordre = အမိန္႔နာခံသည္။

administration (subst)
= စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ အစုိးရ။ စီရင္ျခင္း။ ေပးျခင္း။

administrativ (adj)
= အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ စီမံခန္႔ခြဲေရး။

administrator (subst)
= အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး။

administrere (verb)
= တာဝန္ယူသည္။ စီမံသည္။ ကိုင္တြယ္သည္။ ႏိုင္သည္။ အုပ္ထိန္းသည္။ ထိန္းေက်ာင္းသည္။ ရပ္တည္သည္။ ေနႏိုင္သည္။ ႏိုင္သည္။

admiral (subst)
= ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး။

adoptere (verb)
= ေမြးစားသည္။ ခံယူသည္။ အပိုင္ယူသည္။ ရပ္တည္သည္။ ေရြးခ်ယ္သည္။ သေဘာတူလက္ခံသည္။

adoption (subst)
= ေမြးစားျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

adoptivbarn (subst)
= ေမြးစားကေလး။

adoptivforældre (subst)
= ေမြးစားမိဘ။

adrenalin (subst)
= စိတ္လႈပ္ရွားေသာအခါ အဒရီနယ္ဂလင္းမ်ားက ထုတ္ေပး၍ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကို ပိုမိုထက္ျမက္ေစေသာ (အရည္) ပစၥည္း။ အဒရီနလင္။ ယင္းကဲ့သို႔ အာနိသင္ရိွေအာင္ သိပၸံနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာပစၥည္း။

adressat (subbst)
= လိတ္စာရွင္။

adresse (subst)
= လိတ္စာ၊ မိန္႔ခြန္း။

adressere (verb)
= လိပ္တပ္/မူသည္။ မိန္႔ၾကားသည္။ မိန္႔ခြန္းေပးသည္။ အေၾကာင္းၾကားသည္။ အမည္တပ္သည္။ ေခၚသည္။ ကုိင္သည္။ ရင္ဆုိင္သည္။

adresseseddel (subst)
= ခ်ိပ္ဆြဲရန္လိပ္စာကတ္ျပား။ အဂၤလိပ္-->address label, tag

adriaterhavet (propr best.) = အဒရီရတစ္ပင္လယ္။အဂၤလိပ္ --> the Adriatic Sea

adræt (adj)
= သြက္လက္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ။ ဦးေႏွာက္ထက္ၿမက္ လ်င္ၿမန္ေသာ။

adskille (verb)
= သီးျခားစီ၊ ခြဲသည္၊ စိတ္ပိုင္းသည္။

adskillelse (subst)
= ခြဲျခားျခင္း။

adskillig (adj)
1 adskillige = အခ်ဳိ႔။ တစ္ဦးခ်င္း။ ကိုယ္စီကိုယ္င။
i adskillige år = နွစ္စဥ္အတြက္၊ နွစ္မ်ားစြာ...အဂၤလိပ္ --> for several years
2 adskilligt = မ်ွတေသာအေပးအယူ၊ အေရာင္းအ၀ယ္။

adskilt (adj)
= (တစ္ခုနွင့္တစ္ခု)ေ၀းကြာေသာ၊ အကြာအေ၀း၊ တစိတ္တပိုင္း။
de lever ~ fra hinanden = သူတို႔တသီးတျခားစီေနထိုင္ၾကသည္။

adsprede (verb)
~ ng = တစံုတေယာက္၏အာရံုစိုက္မွုအားလမ္းလႊဲေျပာင္းသည္။

adspredelse (subst)
၁ = စိတ္ပင္ပန္းေသာ၊ စိတ္အေနွာက္အယွက္။
၂ = စီးပြားေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ ဝါသနာပါ၍လုပ္ေသာအလုပ္။ေဖ်ာ္ေျဖမွု၊ အေပ်ာ္အပ်က္၊ရယ္ရျခင္း။အားကစား။

adstadig (adj)
= စိတ္တည္ျငိမ္ေသာ၊ တည္ၾကည္ေသာ၊ သမာဓိရွိေသာ၊

advare (verb)
= သတိေပးသည္။
han advarede hende imod at gå = သူမကိုမသြားရန္သူသတိေပးသည္။

advarsel (subst)
၁ = သတိေပးခ်က္၊ သတိေပးျခင္း။ ၂ = (ေဘာလံုး)ၾကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္း၊ ဘုတ္ကင္လုပ္ထားျခင္း။

advarselsskilt (subst)
= သတိေပးအမွတ္အသားဆိုင္းဘုတ္မ်ား။

advareselstrekant (subst)
= သံုးေျမႇာင့္ပံုသတိေပးခ်က္ (ဆိုင္းဘုတ္)

advent (subst)
= ေပၚထြန္းမွု၊ ၾကြေရာက္မွု။

adventskrans (subst)
= ေအာင္ပန္းသရဖူေပၚထြန္း။

adventssøndag (subst)
= ထူးျခားတနဂၤေႏြ (တခုခုေပၚထြန္း၊ျဖစ္ပ်က္လ်ွင္ေခၚေ၀ၚ)ဥပမာ...ခရစ္ယာန္တို႔၏ ST Andrew's day

adventurespil (subst)
= စြန္႔စြန္႔စားစားကစားနည္း။

adverbial (subst)
= ၾကိယာ၀ိေသသနသေဘာ(ဆန္ေသာ/ပါေသာ/သက္ေရာက္ေသာ)

adverbium (subst)
= ၾကိယာ၀ိေသသန

advokat (subst)
=ေ႔ရွေန။

ae (verb)
= ၾကင္နာစြာပြတ္သပ္သည္။

aerobic (subst)
= ေသြးထဲသုိ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပုိေရာက္ ေစသည့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားနည္း။ ေအ႐ိုးဗစ္။

af1 (adv)
= မွကင္းကြာ၍/အေ၀းသို႔ han tog sin hat ~ = သူ႕ဦးထုပ္သူခၽြတ္လိုက္သည္။
knappen er røget ~ = ၾကယ္သီးေခ်ာင္လာသည္။
~ og til = အခ်ိန္နဲ႔အမ်ွ၊ အခုေကာေနာင္ေကာ။
blive ~ med = ပထုတ္ရသည္။
fra barn ~ = ကေလးဘ၀ကတည္းက။
fra nu ~ = အခုမွစ၍။

fra oven ~ = အေပၚမွစ၍၊ ထိပ္ပိုင္းမွစ၍။


0 comments :

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

international TVs

စိတ္၀င္စားစရာတီဗီြခ်ယ္နယ္လ္တစ္ခုခုမွာေတြ႔ရင္ အဲဒီတီဗီြအကြက္ေပၚကို Cursor ေလးတင္လိုက္တာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေခါင္းစဥ္ေလးထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ကလစ္လုပ္၇င္ေတာ့မူလအဲဒီတီဗီြခ်ယ္နယ္ဆိုက္ကတီဗီြကိုစကရင္မ္ ၾကီးနဲ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳလို႔ရပါျပီ။